Gratis forsendelse over 100 EUR/ 700 DKK- Fuld retur inden for 30 dage

Nordic KidsWear AB

Cover letter

Hos Nordic KidsWear AB (herefter omtalt som Nordic KidsWear), går vi ind for anstændige arbejdsvilkår og miljøstandarder i vores forsyningskæde. Vi samarbejder tæt med vores leverandører og virksomhedspartnere i jagten på dette mål. Derfor har vi oprettet disse Retningslinjer for at illustrere hvad vi forventer af vores leverandører og samarbejdspartnere. Disse Retningslinjer dækker over menneskerettigheder, arbejdernes rettigheder, korruption og beskyttelse af miljøet.

Vi betragter os selv som et ansvarligt medlem af de internationale fællesskab, og vores forpligtelse er at sikre vores virksomhed bliver drevet på en socialt ansvarlig måde. Forholdene mellem Nordic KidsWear og vores leverandører er baseret på gensidig respekt, og alle parter skal føre en god og konstruktiv dialog gennem hele processen.

Vores mål er at benytte vores indflydelse til at arbejde på at opnå respekt for menneskerettigheder, både internt i virksomheden såvel som i forhold til vores forretningspartnere, og vi sigter efter løbende at opdatere vores politik og praksis der hjælper leverandørerne med at følge disse Retningslinjer.

Code of Conduct


Nordic KidsWear Code of Conduct, v.1

Principper

En leverandør skal være i stand til at dokumentere overholdelse af Retningslinjerne hvis Nordic KidsWear anmoder om dette. Denne dokumentation kan tage form af en selvangivelse, opfølgende møder, og/eller inspektioner af arbejdsforholdene på arbejdspladserne. Leverandøren skal give navn og levere kontaktoplysninger på enhver underleverandører som KidsWear Nordic ønsker at inspicere.

En leverandør skal være i stand til at dokumentere overholdelse af Retningslinjerne hvis Nordic KidsWear anmoder om dette. Denne dokumentation kan tage form af en selvangivelse, opfølgende møder, og/eller inspektioner af arbejdsforholdene på arbejdspladserne. Leverandøren skal give navn og levere kontaktoplysninger på enhver underleverandører som KidsWear Nordic ønsker at inspicere.

Nordic KidsWear går ind for samarbejde, og i tilfælde af kravene ikke bliver overholdt, er vi villige til at arbejde sammen med vores leverandører, andre klienter til leverandøren og/eller andre kompetente parter, for at lægge en plan der kan hjælpe med at opnå standarderne i Retningslinjerne. Afhjælpning skal finde sted inden for en rimelig periode. Kontrakten vil kun blive opsagt, hvis leverandøren fortsat er uvillig til at afhjælpe overtrædelsen efter gentagne henvendelser, og hvis korrigerende handling ikke træffes inden for den aftalte grænse.

Krav til egen praksis

Begunstigelse af producenter og producerende lande

Nordic KidsWear vil, ved valg af leverandører, ud over andre konkurrencemæssige aspekter, tage hensyn til leverandørens sociale politik. Opfyldelse af sociale kriterier betragtes som en konkurrencefordel, og vil blive taget i betragtning ved valg af leverandører og forhandlere.

Boykot af individuelle lande

Nordic KidsWear vil undgå at købe fra partnere der opererer i lande underlagt international boykot af FN og/eller de svenske myndigheder.

Korruption og bestikkelse

Hverken Nordic KidsWear eller nogen af dets medarbejdere må nogensinde acceptere tilbud, gaver eller acceptere bestikkelse i nogen form, herunder returkommission, på nogen som helst del af en kontraktbetaling, eller bruge andre ruter eller kanaler for at sikre erhvervsrelaterede eller private fordele eller fordele for kunder, agenter eller leverandører.

Krav for vilkår i forsyningskæden

Nordic KidsWear Ethical Trade principper er baseret på vigtige  konventioner og dokumenter fra FN og den Internationale Labour Organisation. Nationale love skal respekteres, og hvor lovens bestemmelser og IEH's etiske handelsprincipper omhandler samme emne, skal de strengeste gælde.

1. Tvungen- og tvangsarbejde

(ILO-konventioner nr. 29 og 105)

1.1 Der må ikke være tvangsarbejde eller ufrivilligt fængselsarbejde.

1.2 Arbejdstagere er ikke forpligtet til at indgive depositum eller identitetspapirer hos deres arbejdsgiver

2 Nordic KidsWear Retningslinjer, v.1

og skal være fri til at forlade deres arbejdsgiver efter rimeligt varsel.

Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger

(ILO-konventioner nr. 87,98,135 og 154)

2.1 Arbejdere skal uden forskel have ret til at tilslutte sig eller danne fagforeninger efter eget valg og til at forhandle kollektivt. Arbejdsgiveren må ikke blande sig i eller hindre dannelsen af fagforeninger eller kollektive forhandlinger.

2.2 Arbejdsrepræsentanter må ikke diskrimineres og skal have adgang til at udføre deres repræsentative funktioner på arbejdspladsen.

2.3 Hvor retten til foreningsfrihed og/eller kollektive forhandlinger er begrænset i henhold til lovgivningen, skal arbejdsgiveren lette og ikke hindre udviklingen af alternative former for uafhængig og fri repræsentation og forhandlinger for arbejderne.

3. Børnearbejde (FN-konventionen om barnets rettigheder)

(ILO-konventioner nr. 138, 182 og 79 og ILO-anbefaling nr. 146)

3.1 Det mindste alderskrav for medarbejdere skal ikke være mindre end 15 år og opfylde enten

I) den nationale mindste aldersgrænse for beskæftigelse, eller;

II) alderen for afslutning af obligatorisk uddannelse,

Alt efter hvad der er højest. Hvis den lokale minimumsgrænse er sat til 14 år i henhold til undtagelser for udviklingslande under ILO-konventionerne 138, kan denne lavere alder gælde.

3.2 Der må ikke rekrutteres børnearbejdere, defineret som ethvert arbejde udført af et barn under alderen(ne) angivet ovenfor.

3.3 Ingen person under 18 år må beskæftiges i arbejde der er farligt for deres sundhed, sikkerhed eller moral, herunder natarbejde.

3.4 Der skal etableres, dokumenteres og kommunikeres politikker og procedurer for afhjælpning af forbudt børnearbejde i henhold til ILO-konventionerne nr. 138 og 182, både til personale og andre interesserede parter. Der skal ydes tilstrækkelig støtte, for at muliggøre at disse børn kan deltage i og fuldføre obligatorisk uddannelse.

4. Diskriminering

4.1 Der må ikke forekomme diskrimination på arbejdspladsen hvad angår ansættelse, løn, adgang til uddannelse, befordring, opsigelse eller pension baseret på etnisk baggrund, religion, alder, handicap, køn, civilstand, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab eller politiske tilhørsforhold.

4.2 Der skal etableres foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere mod seksuelt indtrængende situationer, trusler, nedsættende eller udnyttende adfærd og mod diskrimination eller opsigelse af ansættelse på uberettigede grunde, fx ægteskab, graviditet, forældreskab eller HIV status.

5. Barsk eller Umenneskelig Behandling

5.1 Arbejdstagere skal behandles med respekt og værdighed. Fysisk misbrug eller straf, eller trusler om fysisk overgreb, seksuel chikane og verbale overgreb, samt andre former for intimidering er alt sammen forbudt.

6. Helbred og Sikkerhed

3 Nordic KidsWear Retningslinjer, v.1

(ILO-konvention nr. 155 og ILO-anbefaling nr. 164)

6.1 Arbejdsmiljøet skal være sikkert og hygiejnisk, da der skal tages hensyn til den gældende viden inden for branchen og eventuelle specifikke farer. Farlige kemikalier og andre stoffer skal håndteres forsigtigt. Der skal tages tilstrækkelige foranstaltninger i forhold til at forhindre ulykker og skade på helbredet, der opstår i forbindelse med eller i løbet af arbejdet, ved at minimere, så vidt det er rimeligt muligt, årsagerne til de farer der er indbygget i arbejdsmiljøet.

6.2 Arbejdstagere skal modtage regelmæssig og dokumenteret sikkerheds- og sundhedstræning, og denne træning skal gentages for nye eller omplacerede arbejdstagere.

6.3 Der skal være adgang til rene toiletfaciliteter, til drikkevand, og hvor det er relevant, sanitære faciliteter til opbevaring af mad.

6.4 Boliger, hvis de er til stede, skal være rene, sikre og tilstrækkeligt ventilerede, og skal have adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand.

6.5 Der skal være adgang til rene spisesteder. Hvis fabrikken tilbyder mad til sine arbejdstagere, skal kantinen hvor maden opbevares og tilberedes, være placeret separat fra produktionsområdet og også være ren og i god stand.

7. Lønninger

7.1 Lønnen og fordelene for en standard arbejdsuge skal som minimum opfylde de nationale lovmæssige standarder eller branchestandarderne, alt efter hvad der er højest. Lønnen skal altid være tilstrækkelig til at dække de basale behov, herunder en vis skønsmæssig indkomst.

7.2 Alle arbejdstagere skal modtage en skriftlig og forståelig kontrakt, der beskriver deres løn og forhold og betalingsmetode, før de begynder at arbejde.

7.3 Fradrag af lønnen som en disciplinær foranstaltning er ikke tilladt.

8. Arbejdstimer

(ILO-Konvention nr. 1 og 14)

8.1 Arbejdstiderne skal overholde gældende nationale lovgivninger og industriens standarder, og ikke være længere end de gældende internationale standarder for dette. Ugentlige arbejdstimer bør ikke jævnligt overstige 48 timer.

8.2 Arbejdstagere skal tilbydes mindst en fridag for hver 7 dages periode.

8.3 Overtid skal begrænses og være frivilligt. Anbefalet maksimal overtid er 12 timer om ugen, således at den samlede arbejdstid på en uge ikke overstiger 60 timer i alt. Undtagelser for dette kan accepteres når de bliver overset af en fælles overenskomst.

8.4 Arbejdstagere skal altid modtage betaling for samtlige timer de har været på overarbejde, både over og under de normale arbejdstimer (se 8.1 ovenfor), som minimum i overensstemmelse med relevant lovgivning.

9. Almindelig beskæftigelse

9.1 Forpligtelser over for medarbejdere i henhold til internationale konventioner, national lovgivning og regler vedrørende fast ansættelse, må ikke undgås ved brug af kortvarige kontrakter (såsom kontrakt- eller dagslønnede medarbejdere eller underentreprenører) eller andre arbejdsløsninger.

9.2 Alle medarbejdere har ret til en ansættelseskontrakt på et sprog de forstår.

9.3 Varigheden og indholdet af lærlingeuddannelser skal være tydeligt defineret.

10. Marginaliserede Befolkningsgrupper

5 Nordic KidsWear Retnings

10.1 Produktion og brug af naturressourcer må ikke medføre ødelæggelse og/eller forringelse af ressourcer og indkomstgrundlag for marginaliserede befolkningsgrupper, såsom overtagelse af store jordarealer, brug af vand eller andre naturressourcer som disse befolkningsgrupper er afhængige af.

11. Miljø

11.1 Der skal træffes foranstaltninger til at minimere de negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet langs hele værdikæden. Dette inkluderer minimering af forurening, fremmelse af en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer, herunder energi og vand, og minimering af udledningen i forbindelse med drivhusgasser i produktion og transport. Miljøet på produktionsstedet skal ikke udnyttes eller forringes.

11.2 Nationale og internationale miljølove og -regler skal respekteres, og relevante udledningstilladelser skal opnås.

12. Korruption

12.1 Korruption i enhver form er forbudt, inklusive bestikkelse, afpresning, returkommission og upassende private eller professionelle fordele til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte hos sådanne parter eller embedsmænd.

13. Dyrevelfærd

13.1 Nordic KidsWear er stærkt imod mishandling af dyr. Etiske aspekter som sporbarhed, bæredygtighed, sikkerhed, dyrevelfærd og arbejds- og landbrugsbetingelser skal tages i betragtning, når der vælges leverandører af dyrefibre.

13.2 Læderprodukter skal fremstilles kun ved brug af skind fra nyttedyr såsom svin, får, geder og køer, hvor dyrene oprindeligt er slagtet til kødmarkedet.

13.3 Dun skal kun plukkes fra døde fugle, der er biprodukter fra fødevareindustrien.

13.4 Kun pels fra dyr, der jages på en human måde, skal bruges, og aldrig fra dyr, der opdrættes i bure i pelsdyravl.

13.5 Brugen af uetiske og umenneskelige produktionsprocesser såsom mulesing er forbudt.

13.6 Nordic KidsWear er imod dyreetisk og opfordrer alle forretningspartnere til at følge vores politik på dette område.

14. Styresystemer for leverandører

Ledelsessystemet er nøglen til implementeringen af Retningslinjerne. Nordic KidsWear understreger vigtigheden af at leverandører anvender systemer der understøtter en sådan implementering. Forventningerne fra Nordic KidsWear i denne forbindelse er opsummeret med de følgende mål:

• Leverandøren bør gøre en centralt placeret medarbejder ansvarlig for implementeringen af Retningslinjerne i leverandørens virksomhed.

• Leverandøren skal gøre Retningslinjerne kendt i alle relevante dele af sin organisation.

• Leverandøren skal indhente samtykke fra Nordic KidsWear, forud for outsourcing af produktion eller dele af produktionen til en underleverandør/entreprenør, hvis dette ikke er aftalt på forhånd

• Leverandøren skal kunne redegøre for hvor varer bestilt af Nordic KidsWear produceres.

6. Nordic KidsWear Retningslinjer, v.1

15. Overvågning, revision og ekstern verificering

Nordic KidsWear forbeholder sig retten til at vi, eller repræsentanter udpeget af Nordic KidsWear, vil få fri adgang til produktionsfaciliteterne, med eller uden forudgående notits. Disse repræsentanter skal kunne fremvise et dokument underskrevet og godkendt af Nordic KidsWear.

Nordic KidsWear vil etablere systemer for at rapportere og få uafhængig bekræftelse. Standarder for revision og metoder vil blive udført i forbindelse med Retningslinjerne for Nordic KidsWear, SA8000 eller andre passende standarder.

 

_________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

_______________________
Signature CEO

Nordic KidsWear AB

 

____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore
________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

________________________
Signature CEO
XXX Company name

 

_____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore)

Bilag 1. Sundhed og sikkerhed – Arbejdsmiljø og andre relevante faciliteter

Fabrikken skal tildele en person der har ansvaret for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fabrikken skal have rutiner for håndtering af alvorlige skader der kræver lægehjælp uden for fabrikken.

Fabrikken skal have rutiner for håndtering af alvorlige skader der kræver lægehjælp uden for fabrikken.

Der skal være et tilstrækkeligt antal brandslukkere på området. Brandslukkere og brandslanger skal vedligeholdes og være i ordentlig stand. De skal være let synlige og tilgængelige for alle arbejdere.

Fabrikken skal have et tilstrækkeligt antal udgange i tilfælde af en nødsituation, og disse skal forblive låst op og fri for obstruktion i tilfælde af brand eller andre nødsituationer.

Maskiner skal have tilfredsstillende sikkerhedsudstyr, som er ordentligt vedligeholdt.

Arbejdstagere skal udstyres med personligt sikkerhedsudstyr uden personlige omkostninger; dette inkluderer hørebeskyttelse i områder med høj lyd.

Belysningen skal være tilstrækkelig for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Fabrikker skal have ordentlig ventilation, vinduer, ventilatorer, aircondition og/eller opvarmning i alle arbejdsområder, således at krav om cirkulation, ventilation og temperatur bliver opfyldt.

Fabrikken skal sikre at støjniveauet er acceptabelt og belysningen er tilstrækkelig.

Bilag 2. Sovefaciliteter

1. Sovefaciliteter skal være opdelt til enkelte køn, medmindre der er faciliteter tilgængelige for hele familier.

2. Arbejdstagere skal have deres egne individuelle senge eller sovepladser. Der skal være plads nok til hver arbejdstager i forhold til at opfylde gældende lokale lovgivninger.

3. Alle skal have adgang til deres egen opbevaringsløsning der kan låses, hvor tøj og andre personlige effekter kan opbevares nær deres soveområde.

4. Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter og badeværelser (kønsopdelte). Disse skal være vedligeholdte, nemt tilgængelige, sikre, hygiejniske og placeret separat fra sovefaciliteterne. Der skal være vaskerum inden for en rimelig afstand.

5. Brandslukkere skal være i god tilstand og vedligeholdes. De skal være let synlige og tilgængelige for alle arbejdere. Der skal være et tilstrækkeligt antal udgange, og disse skal forblive ulåste og fri for hindringer i tilfælde af en brand eller anden nødsituation.

6. Der skal være ordentlig ventilation, vinduer, ventilatorer, aircondition og/eller opvarmning ved alle sovefaciliteter, således at krav om cirkulation, ventilation og temperatur bliver opfyldt.

7. Dem der bor på ejendommen skal kunne komme og gå som de vil i deres egen tid, inden for rimelige grænser hvad angår sikkerhed og komfort.

8. Prisen for arbejdere der bruger sovefaciliteterne, skal være rimelig i forhold til standarden af ejendommen og lønnen.

9. Sovefaciliteterne skal have tilstrækkelig belysning.

10. Der skal være vaskefaciliteter tilgængelige for de arbejdstagere der bor på ejendommen.

Din indkøbskurv(0 varer)

Din indkøbskurv er tom
I alt $0
Til kassen