Welcome to Isbjörn of Sweden | Free shipping over 100 EUR | Full return within 30 days

Nordic KidsWear AB

Saatekirje


Nordic KidsWear AB (jäljempänä Nordic KidsWear) edistää asianmukaisia työ- ja ympäristöstandardeja tuotantoketjussamme. Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi olemme kehittäneet nämä käytännesäännöt kuvaillaksemme, mitä odotamme toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Käytännesäännöt kattavat ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, korruption ja ympäristön suojelun.

Näemme itsemme vastuullisena globaalin yhteisön jäsenenä ja velvollisuutemme on varmistaa, että yrityksemme toimii sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Nordic KidsWearin ja sen toimittajien välinen liiketoimintasuhde perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja kaikkien osapuolten on ylläpidettävä hyvää ja rakentavaa kommunikointia koko prosessin ajan.

Pyrimme käyttämään vaikutusvaltaamme edistääksemme ihmisoikeuksia sekä yrityksessämme että yhteistyökumppaneissamme, ja pyrimme jatkamaan käytäntöämme ja harjoitettamme jatkuvasti, mikä tukee toimittajia näiden käytännesääntöjen noudattamisessa.

Käytännesäännöt

Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

Periaatteet

Nordic KidsWearin toimittajien on toimitettava käytännesääntöjen mukaisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja. Lisäksi tavarantoimittajien tulee tiedottaa alihankkijoilleen käytännesääntöjä ja valvoa niiden täytäntöönpanoa.

Toimittajan on pystyttävä dokumentoimaan käytännesääntöjen noudattaminen Nordic KidsWearin pyynnöstä. Tällainen dokumentointi voi olla itseilomoituksen, seurantatapaamisten ja/tai tuotantolaitoksen työolosuhteiden tarkastusten muodossa. Toimittajan on nimettävä ja annettava minkä tahansa alitoimittajan yhteystiedot Nordic KidsWearin pyynnöstä.

Nordic KidsWear uskoo yhteistyöhön, ja jos vaatimukset eivät täyty, olemme valmiita työskentelemään toimittajiemme, toimittajien muiden asiakkaiden ja/tai muiden toimivaltaisten osapuolten kanssa kehittääksemme suunnitelman käytännesääntöjen standardien noudattamiseksi. Oikaisutoimenpiteet on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Sopimus irtisanotaan vain, jos toimittaja ei ole halukas korjaamaan asiaa toistuvien tiedustelujen jälkeen eikä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin sovituissa rajoissa.

Vaatimukset omiin käytäntöihin liittyen

Tuottajien ja tuotantomaiden suosinta

Nordic KidsWear ottaa toimittajan valinnassa huomioon paitsi toimittajan yrityksen sosiaalipolitiikan myös muut kilpailulliset tekijät. Sosiaalisten kriteerien täyttyminen on kilpailullinen etu, joka huomioidaan tavarantoimittajia ja myyjiä valittaessa.

Yksittäisten maitten boikotointi

Nordic KidsWear välttää ostamasta kumppaneilta, jotka harjoittavat liiketoimintaa maissa, jotka ovat Yhdistyneiden kansakuntien ja/tai Ruotsin viranomaisten kansainvälisen boikotin alaisia.

Korruptio ja lahjonta

Nordic KidsWear tai sen työntekijät eivät saa ottaa vastaan ​​minkäänlaisia ​​tarjouksia, lahjoja tai lahjuksia, mitään sopimusperusteisten maksujen osaa, tai käyttää muita keinoja tai kanavia liiketoimintaan liittyvien tai yksityisten etujen tai asiakkaiden, edustajien tai toimittajien etujen turvaamiseksi.

Tuotantoketjuolosuhteiden vaatimukset

Nordic KidsWearin eettisen kaupankäynnin periaatteet perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien ja kansainvälisen työjärjestön keskeisiin sopimuksiin ja asiakirjoihin. Kansallisia lakeja on noudatettava, ja jos lakimääräykset ja IEH:n eettisen kaupankäynnin periaatteet koskevat samaa aihetta, sovelletaan tiukimpia säännöksiä.

1. Pakkotyö
(ILO:n yleissopimukset 29 ja 105)
1.1 Pakko- tai orjatyötä tai tahdonvastaista vankityötä ei saa käyttää.
1.2 Työntekijöitä ei saa pakottaa tekemään vakuuksia tai henkilöllisyyspapereita työnantajalleen

2 Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

ja voivat jättää työnantajansa kohtuullisen ilmoituksen puitteissa.

2. Järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivinen neuvotteluoikeus 
(ILO:n yleissopimukset 87, 98, 135 ja 154)
2.1 Työntekijöillä on ilman erittelyä tyypeittäin oikeus liittyä tai muodostaa ammattiliittoja ja toteuttaa kollektiivisia neuvotteluja. Työnantaja ei saa sekaantua tai estää liittojen muodostumista tai kollektiivisia neuvotteluja.
2.2 Työntekijöiden edustajia ei saa syrjiä ja heillä tulee olla pääsy edustajana toimimiseen työpaikalla.
2.3 Jos yhdistymisvapautta ja/tai kollektiivisia neuvotteluja rajoitetaan lailla, työnantajan on edistettävä, ei estättävä, vaihtoehtoisten itsenäisten ja vapaan työntekijöiden edustuksen ja neuvottelumuotojen kehittämistä.

3. Lapsityövoima (YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksista)

(ILO:n yleissopimus 138, 182, 79 sekä ILO:n suositus 146)

3.1 Työntekijöiden vähimmäisiän tulee olla vähintään 15 ja heidän on täytettävä
I) Kansallinen työsuhteen vähimmäisikä, tai;
II) Oppivelvollisuuden päättymisen alaikäraja.
Sen mukaan, kumpi näistä kahdesta on korkeampi. Tätä alempaa ikää saatetaan soveltaa, jos paikallinen vähimmäisikä on 14 vuotta ILO:n yleissopimuksen artiklan 138 mukaisen kehitysmaan poikkeuksien mukaisesti.
3.2 Lapsityövoimaa ei saa käyttää. Tätä määritellään minkäänlaiseksi työksi, jota tekevät edellä mainittua ikää nuoremmat lapset.
3.3 Alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa tehdä terveydelleen, turvallisuudelleen tai moraalilleen haitallista työtä, mukaan lukien yötyö.
3.4 ILO:n yleissopimuksessa nro 138 ja 182 kielletyt lapsityövoiman oikaisukäytännöt ja -menettelyt on laadittava, dokumentoitava ja ilmoitettava henkilökunnalle ja muille asianomaisille. Tällaisille lapsille on tarjottava asianmukaista tukea oppivelvollisuuskoulutuksen suorittamisessa.

4. Syrjintä

(ILO:n yleissopimus 100 ja 111 sekä YK:n yleissopimus syrjinnästä naisia vastaan)

4.1 Työpaikalla ei saa syrjiä eettisen taustan, uskonnon, iän, vamman, sukupuolen, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiliittoon kuulumisen tai poliittisen suuntautumisen perusteella rekrytoinnissa, palkassa, koulutuksessa, ylennyksessä, irtisanomisessa tai eläkkeelle jäämisessä.
4.2 On toteutettava toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi seksuaaliselta häirinnältä, uhkailulta, nöyryyttävältä käyttäytymiseltä tai hyväksikäytöltä sekä syrjinnältä tai työsopimuksen irtisanomiselta perusteettomista syistä, kuten avioliitto, raskaus, vanhemmuus tai HIV-tartunta.

5. Ankara tai epäinhimillinen kohtelu

5.1 Työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti. Fyysinen pahoinpitely tai rankaiseminen, fyysisen pahoinpitelyn uhkailu, seksuaalinen häirintä ja sanallinen pahoinpitely sekä muu uhkailu on kiellettyä.

6. Terveys ja turvallisuus

3 Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

(ILO:n yleissopimus 155 ja ILO:n suositus 1649)

6.1 Työympäristön tulee olla turvallinen ja hygieeninen ja on otettava huomioon alan yleinen tietämys ja kaikkierityiset vaaratekijät. Vaarallisia kemikaaleja ja muita aineita on käsiteltävä varoen. Työstä aiheutuvien, siihen liittyvien tai työssä tapahtuvien tapaturmien ja terveysvahinkojen ehkäisemiseksi on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin minimoimalla työympäristöön liittyvät vaaranlähteet siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista.

6.2 Työntekijöiden tulee saada säännöllistä ja dokumentoitua terveys- ja turvallisuuskoulutusta, ja tällainen koulutus tulee toistaa uusille tai uudelleenmäärätyille työntekijöille.

6.3 On järjestettävä pääsy puhtaisiin WC-tiloihin, juomaveteen ja sovellettaessa hygieeniset tilat ruoan säilytykseen.

6.4 Majoituksen, jos sitä tarjotaan, on oltava puhdas, turvallinen ja riittävän tuuletettu ja niissä on oltava pääsy puhtaisiin WC-tiloihin ja juomaveteen.

6.5 On järjestettävä pääsy puhtaisiin syöntialueisiin. Jos tehdas tarjoaa ruokaa työntekijöilleen, kanttiini, jossa ruokaa säilytetään ja valmistetaan, on oltava erillään tuotantoalueesta ja sen on oltava puhdas ja hyvässä kunnossa.

7. Palkat

(ILO:n yleissopimus 131)

7.1 Normaalin työviikon aikana maksettujen palkkojen ja etuuksien on oltava vähintään kansallisten lakisääteisten standardien tai toimialan vertailustandardien mukaisia ​​sen mukaan, kumpi on korkeampi. Palkkojen on aina oltava riittävä kattamaan perustarpeet, mukaan lukien harkinnanvaraiset tulot.

7.2 Kaikille työntekijöille on tarjottava kirjallinen ja ymmärrettävä sopimus, jossa esitetään palkka, ehdot ja maksutavat ennen työsuhteen alkamista.

7.3 Palkan vähentämistä ei saa toteuttaa kurinpitomenetelmänä.

8. Työajat

(ILO:n yleissopimus 1 ja 14)

8.1 Työaikojen on oltava kansallisten lakien ja alan vertailustandardien mukainen, eivätkä ne saa ylittää kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja. Työaika saa olla säännöllisesti enintään 48 tuntia viikossa.

8.2 Työntekijöille on annettava vähintään yksi lepopäivä 7 päivän välein.

8.3 Ylityö on rajoitettua ja vapaaehtoista. Suositeltava ylityötuntien enimmäispituus on 12 tuntia viikossa, eli viikoittainen kokonaistyöaika ylityöt mukaan lukien saa olla enintään 60 tuntia. Poikkeuksia voidaan hyväksyä, jos työehtosopimuksessa niin määrätään.

8.4 Työntekijöille on aina maksettava ylityökorvaus kaikista normaalin työajan ulkopuolella tehdyistä tunneista (katso kohta 8.1) vähimmäisylityökorvauksella sovellettavan lain mukaisesti.

9. Säännöllinen työ

9.1 Lyhytaikaisia ​​sopimuksia (kuten sopimustyötä, tilapäistä työvoimaa tai päivätyötä), alihankkijoita tai muita työsuhteita ei saa käyttää kiertämään kansainvälisten yleissopimusten, kansallisten lakien ja määräysten mukaisia ​​työntekijöiden normaalin työsuhteen velvoitteita.

9.2 Kaikilla työntekijöillä on saada työsopimus kielellä, jota he ymmärtävät.

9.3 Oppisopimusohjelmien kesto ja sisältö on määriteltävä selkeästi.

10. Marginalisoitu väestö

5 Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

10.1 Luonnonvarojen tuotanto ja käyttö ei saa edistää marginalisoitujen väestöryhmien resurssien ja tulopohjan tuhoutumiseen ja/tai heikkenemiseen, esimerkiksi valloittamalla suuria maa-alueita, käyttämällä vettä tai muita luonnonvaroja, joista nämä väestöt ovat riippuvaisia.

11. Ympäristö

11.1 Koko arvoketjussa on toteutettava toimenpiteitä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Tähän sisältyy saastuttamisen minimoiminen sekä luonnonvarojen tehokkaan ja kestävän käytön edistäminen, mukaan lukien energia ja vesi, sekä kasvihuonekaasupäästöjen minimoiminen tuotannossa ja kuljetuksessa. Paikallista ympäristöä ei saa väärinkäyttää tai heikentää tuotantopaikalla.

11.2 On noudatettava kansallisia ja kansainvälisiä ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä ja hankittava asiaankuuluvat päästöluvat.

12. Korruptio

12.1 Minkäänlainen korruptio, mukaan lukien lahjonta, kiristys, lahjukset ja sopimattomien henkilökohtaisten tai ammatillisten etujen tarjoaminen asiakkaille, edustajille, urakoitsijoille, tavarantoimittajille tai työntekijöille, tai osapuolille tai valtion virkamiehille, ei ole hyväksyttävää.

13. Eläinten hyvinvointi

13.1 Nordic KidsWear vastustaa jyrkästi kaikkea eläinjulmuutta. Eläinkuitujen toimittajaa valittaessa tulee ottaa huomioon eettiset näkökohdat, kuten jäljitettävyys, kestävyys, turvallisuus, eläinten hyvinvointi sekä työvoiman ja maatilan olosuhteet.

13.2 Nahkatuotteita saa valmistaa vain alun perin lihamarkkinoille teurastetuista hyötyeläinten, kuten sikojen, lampaiden, vuohien ja nautaeläinten vuodista.

13.3 Untuvaa saa hankkia vain kuolleista linnuista, jotka ovat elintarviketeollisuuden sivutuotteita.

13.4 Turkikseen saa käyttää vain inhimillisillä tavoilla metsästettyjä eläimiä, ei koskaan turkistarhausteollisuudessa olevia häkkieläimiä.

13.5 Moraalittomia ja epäinhimillisiä tuotantotekniikoita, kuten mulesingiä, ei saa käyttää.

13.6 Nordic KidsWear vastustaa eläinkokeita ja kannustaa kaikkia liikekumppaneita noudattamaan käytäntöämme tässä asiassa.

14. Toimittajien hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmä on avain käytännesääntöjen toimeenpanossa. Nordic KidsWear korostaa, miten tärkeää on, että toimittajilla on järjestelmät, jotka tukevat tällaista ​​toimeenpanoa. Nordic KidsWearin odotukset tässä suhteessa on tiivistetty seuraaviin:

 • Toimittajalla on oltava keskeinen työntekijä, joka vastaa käytännesääntöjen täytäntöönpanosta toimittajan liiketoiminnassa.
 • Toimittajan on tehtävä käytännesäännöistä saataville organisaationsa kaikissa asiaankuuluvissa osissa.
 • Toimittajan on hankittava Nordic KidsWearin suostumus ennen tuotannon tai sen osien ulkoistamista alihankkijalle/urakoitsijalle, jos tästä ei ole sovittu etukäteen.
 • Toimittajan on pystyttävä kuvailemaan, missä Nordic KidsWearin tilaamat tuotteet on valmistettu.

6 Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

15. Seuranta, tilintarkastus ja ulkoinen vahvistus

Nordic KidsWear pidättää oikeuden, että meillä tai Nordic KidsWearin nimeämällä edustajalla on pääsy tuotantotilaan maksutta, ennakkoilmoituksella tai ilman. Tällaisten edustajien on dokumentoitava Nordic KidsWearin allekirjoittama hyväksyntä.

Nordic KidsWear perustaa järjestelmät raportointiin ja riippumattomaan vahvistukseen. Tarkastusstandardit ja -menetelmät ovat Nordic KidsWear käytännesääntöjen, SA8000:n tai muiden sovellettavien standardien mukaisia.

Liite 1 Terveys ja turvallisuus - Työympäristö ja muut sovellettavat laitokset

 1. Tehtaalla on oltava terveydestä ja turvallisuudesta vastaava henkilö.
 2. Tuotantoalue on varustettava ensiapulaukulla kohtuullisen etäisyyden päässä, vähintään yksi ensiapulaukku jokaisessa kerroksessa tai työpajassa. Jokaisessa laitoksessa on oltava ensiapukoulutuksen saanut henkilö.
 3. Tehtaalla on oltava menettelyt ulkopuolista lääketieteellistä hoitoa vaativien vakavien vammojen käsittelemiseksi.
 4. Tiloissa on oltava riittävä määrä vaahtosammuttimia. Vaahtosammuttimia ja paloletkuja on huollettava ja niiden on oltava toimintakunnossa. Niiden tulee olla helposti näkyvissä ja kaikkien työntekijöiden ulottuvilla.
 5. Tehtaalla on oltava riittävä määrä hätäuloskäyntejä, jotka tulee pitää avattuina ja esteettöminä tulipalon tai muiden hätätilanteiden varalta.
 6. Koneissa on oltava riittävät turvalaitteet ja niitä on huollettava asianmukaisesti.
 7. Työntekijöille on annettava maksutta henkilökohtaiset turvavarusteet, mukaan lukien kuulosuojaimet meluisilla alueilla.
 8. Valaistuksen on oltava riittävä turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
 9. Tehtailla on oltava riittävä ilmanvaihto, ikkunat, tuulettimet, ilmastointi ja/tai lämmitys kaikilla työpaikoilla, jotta kierto-, ilmanvaihto- ja lämpötilavaatimukset täyttyvät.
 10. Tehtaan on varmistettava hyväksyttävä melutaso ja riittävä valaistus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

_______________________
Signature CEO

Nordic KidsWear AB

 

____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore
________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

________________________
Signature CEO
XXX Company name

 

_____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore)

8 Nordic KidsWearin käytännesäännöt, v.1

Liite 2 Asuntolat

 1. Asuntoloiden on oltava saatavilla erikseen eri sukupuolille, ellei saatavilla ole perheasuntoloita.
 2. Työntekijöillä on oltava omat yhden hengen vuoteet tai maluualustat. Jokaisen työntekijän tilan on noudatettava paikallisia lakeja.
 3. Jokaisella on oltava oma lukittava säilytystila, jossa säilytetään makuutilaan liittyviä vaatteita ja henkilökohtaisia ​​tavaroita.
 4. WC-tiloja ja suihkuja tulee olla riittävästi (erilliset miehille ja naisille). Näitä tiloja on ylläpidettävä, niiden on oltava helposti käytettävissä, turvallisia, hygieenisiä ja erillään asuntoloista. Pyykinpesutilat on oltava kohtuullisen matkan päässä. 
 5.  Vaahtosammuttimien on oltava asianmukaisessa toimintakunnossa ja huollettu. Niiden on oltava helposti näkyvissä ja kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Uloskäyntejä on oltava riittävästi ja niiden tulee pysyä avattuina ja esteettöminä tulipalon tai muun hätätilanteen varalta.
 6. Kaikissa asuntoloissa on oltava asianmukainen ilmanvaihto, ikkunat, tuulettimet ja/tai ilmastointi/lämmitys asianmukaisen kierron, ilmanvaihdon ja lämpötilan varmistamiseksi.
 7. Matkustajien on voitava liikkua omalla ajallaan turvallisuuden ja mukavuuden kannalta kohtuullisissa rajoissa.
 8. Työntekijöiden asuntoloista aiheutuvien kustannusten on oltava kohtuulliset asuntolan ja palkkastandardien mukaan.
 9. Asuntoloissa on oltava riittävä valaistus.
 10. Tiloissa oleskeleville työntekijöille on järjestettävä pesumahdollisuudet.

 

Ostoskorisi(0 tuotetta)

Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä $0
Kassalle