Welcome to Isbjörn of Sweden | Free shipping over 100 EUR | Full return within 30 days

Nordic KidsWear AB

Voorblad


Bij Nordic KidsWear AB (hierna Nordic KidsWear) promoten we fatsoenlijk werk en milieunormen in onze toeleveringsketen. We werken nauw samen met onze leveranciers en zakenpartners om dit doel na te kunnen streven. Daarom hebben we deze Gedragscode opgesteld om te laten zien wat wij van onze leveranciers en zakelijke partners verwachten. De Gedragscode heeft betrekking op mensenrechten, werknemersrechten, corruptie en bescherming van het milieu.

We zien onszelf als een verantwoordelijk lid van de wereldwijde community en het is onze plicht ervoor te zorgen dat ons bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde manier geleid wordt. De zakelijke relatie tussen Nordic KidsWear en haar leveranciers is gebaseerd op wederzijds respect en alle partijen zullen tijdens dit proces een goede en constructieve dialoog onderhouden.

Ons doel is om onze invloed aan te wenden om te werken aan respect voor de mensenrechten, zowel binnen het bedrijf als tegenover onze zakelijke partners, en we streven ernaar om het beleid en de praktijken die leveranciers ondersteunen bij het naleven van deze Gedragscode constant te blijven verbeteren.

Gedragscode


Gedragscode Nordic KidsWear, v.1

Principes

De leveranciers van Nordic KidsWear moeten goederen en diensten leveren die zijn geproduceerd in overeenstemming met de Gedragscode. Ook dienen de leveranciers de Gedragscode aan hun onderleveranciers te communiceren en toezicht te houden op de implementatie.

Een leverancier dient op verzoek van Nordic KidsWear de naleving van de Gedragscode te kunnen documenteren. Zulke documentatie kan een eigen verklaring, vervolgbijeenkomsten en/of inspecties zijn van de arbeidsomstandigheden op productielocaties. De leverancier is verplicht de naam en contactgegevens te verstrekken van alle onderleveranciers die Nordic KidsWear wil inspecteren.

Nordic KidsWear gelooft in samenwerken en in geval van het niet naleven van de vereisten zijn we bereid samen te werken met onze leveranciers, andere klanten van de leverancier en/of andere bevoegde partijen om een plan op te stellen om de normen van de Gedragscode. Sanering dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Het contract wordt alleen beëindigd als de leverancier na meermaals navragen niet bereid blijft om de tekortkoming te verhelpen en als er binnen de afgesproken limiet geen corrigerende maatregelen genomen worden.

Eisen met betrekking tot de eigen praktijk

Begunstiging van producenten en producerende landen

Nordic KidsWear zal bij het selecteren van leveranciers, naast andere concurrentieaspecten, rekening houden met het maatschappelijk beleid van de leverancier. Het voldoen aan sociale criteria wordt gezien als een concurrentievoordeel en zal in overweging genomen worden bij het selecteren van verkopers van leveranciers.

Boycotten van individuele landen

Nordic KidsWear vermijdt aankopen bij partners die actief zijn in landen die internationaal worden geboycot door de Verenigde Naties en/of de Zweedse autoriteiten.

Corruptie en omkoping

Noch Nordic KidsWear, noch een van haar werknemers zal ooit het aanbod, geschenk of aanvaarding van steekpenningen in wat voor vorm dan ook accepteren, inclusief smeergeld, op enig deel van een contractbetaling, of het gebruik van andere routes of kanalen om zakelijke of persoonlijk voordeel, of voordeel voor klanten, agenten of leveranciers.

Eisen aan toeleveringsketenvoorwaarden

De ethische handelsprincipes van Nordic KidsWear zijn gebaseerd op belangrijke conventies en documenten van de VN en de internationale arbeidsorganisatie. Nationale wetten dienen gerespecteerd te worden, en waar de wettelijke bepalingen en de ethische handelsprincipes van IEH hetzelfde onderwerp behandelen, zal de strengste van toepassing zijn.

1. Gedwongen en verplichte arbeid

 • (IAO-conventies nrs. 29 en 105)
 • 1.1 Er zal geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangenisarbeid zijn.
 • 1.2 Werknemers zijn niet verplicht borgsommen of identiteitspapieren bij hun werkgever in te dienen

2. Gedragscode Nordic KidsWear, v.1

en zijn vrij om na een redelijke opzegtermijn weg te gaan bij hun werkgever.

2. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen

 • (IAO-conventies nrs. 87,98,135 en 154)
 • 2.1 Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht zich aan te sluiten bij vakbonden van hun eigen keuze of deze op te richten en collectief te onderhandelen. De werkgever zal de vorming van vakbonden of collectieve onderhandelingen niet belemmeren of belemmeren.
 • 2.2 Werknemersvertegenwoordigers mogen niet gediscrimineerd worden en hebben toegang om hun vertegenwoordigende functies op de werkplek uit te oefenen.
 • 2.3 Waar het recht op vrijheid van vereniging en/of collectief onderhandelen wettelijk is beperkt, zal de werkgever de ontwikkeling van alternatieve vormen van onafhankelijke en vrije werknemersvertegenwoordiging en onderhandelingen faciliteren en niet belemmeren.

3. Kinderarbeid (VN-Verdrag inzake de rechten van het kind)

 • (ILO-conventies nrs. 138, 182 en 79, en ILO-aanbeveling nr. 146)
 • 3.1 De minimumleeftijd voor werknemers mag niet lager zijn dan 15 jaar en dient nageleefd te worden
 • I) De nationale minimumleeftijd voor werk of;
 • II) De leeftijd waarop de leerplicht is voltooid,
 • Welke van deze hoger is. Als het lokale minimum is vastgesteld op 14 jaar in overeenstemming met uitzonderingen voor ontwikkelingslanden onder ILO-conventies 138, kan deze lagere leeftijd van toepassing zijn.
 • 3.2 Er zal geen aanwerving van kinderarbeid plaatsvinden, gedefinieerd als werk dat wordt uitgevoerd door een kind dat jonger is dan de hierboven vermelde leeftijd(en).
 • 3.3 Niemand onder de 18 jaar mag arbeid verrichten die gevaarlijk is voor hun gezondheid, veiligheid of goede zeden, inclusief nachtwerk.
 • 3.4 Beleid en procedures voor het verhelpen van kinderarbeid verboden door ILO-conventies nr. 138 en 182, worden opgesteld, gedocumenteerd en gecommuniceerd aan het personeel en andere geïnteresseerde partijen. Er moet passende ondersteuning worden geboden om dergelijke kinderen in staat te stellen de leerplicht te volgen en af te ronden.

4. Discriminatie

 • (ILO-conventies nrs. 100 en 111 en de VN-conventie inzake discriminatie van vrouwen)
 • 4.1 Er mag op de werkplek geen discriminatie plaatsvinden bij het aannemen, vergoeden, toegang tot training, promotie, beëindiging of pensionering op basis van etnische achtergrond, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging.
 • 4.2 Er worden maatregelen getroffen om werknemers te beschermen tegen seksueel opdringerig, bedreigend, beledigend of uitbuitend gedrag, en tegen discriminatie of beëindiging van het dienstverband op ongerechtvaardigde gronden, bijvoorbeeld huwelijk, zwangerschap, ouderschap of hiv-status.

5. Hardhandige of Onmenselijke Behandeling

 • 5.1 Werknemers dienen met respect en waardigheid behandeld te worden. Fysieke mishandeling of bestraffing, of bedreiging met fysieke mishandeling, seksuele intimidatie en verbaal geweld, evenals andere vormen van intimidatie, is verboden.

6. Gezondheid en Veiligheid

3 Gedragscode Nordic KidsWear, v.1

 • (IAO-conventie nr. 155 en ILO-aanbeveling nr. 164)
 • 6.1 De werkomgeving dient veilig en hygiënisch te zijn, waarbij er rekening wordt gehouden met de kennis in de branche en eventuele specifieke gevaren. Gevaarlijke chemicaliën en andere stoffen moeten zorgvuldig worden beheerd. Er dienen passende maatregelen genomen te worden om ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen die voortkomen uit, verband houden met of optreden tijdens het werk, door de oorzaken van gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving tot een minimum te beperken, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
 • 6.2 Werknemers dienen regelmatig een gedocumenteerde gezondheids- en veiligheidstraining te krijgen en deze training dient herhaald te worden voor nieuwe of opnieuw toegewezen werknemers.
 • 6.3 Er moet toegang zijn tot schone toiletvoorzieningen, tot drinkbaar water en, indien van toepassing, tot sanitaire voorzieningen voor de opslag van voedsel
 • 6.4 Accommodatie, indien aanwezig, dient schoon, veilig en voldoende geventileerd te zijn en dient toegang te hebben tot schone toiletten en drinkwater.
 • 6.5 Er dient toegang te zijn tot schone eetruimtes. Als de fabriek voedsel levert aan haar werknemers, moet de kantine, waarin het voedsel wordt opgeslagen en bereid, zich gescheiden van de productieruimte bevinden en ook schoon en in goede staat zijn.

7. Salarissen

 • (IAO-conventie nr. 131)
 • 7.1 Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden betaald voor een standaard werkweek moeten minimaal voldoen aan de nationale wettelijke normen of industriebenchmarknormen, afhankelijk van welke hoger is. Het salaris dient altijd voldoende te zijn om in de basisbehoeften te voorzien, inclusief een vrij besteedbaar inkomen.
 • 7.2 Alle werknemers dienen een schriftelijk en begrijpelijk contract te ontvangen waarin hun salaris en voorwaarden en wijze van betaling worden uiteengezet voordat ze in dienst treden.
 • 7.3 Inhoudingen op het salaris als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan.

8. Werktijden

 • (IAO-conventie nr. 1 en 14)
 • 8.1 Werkuren dienen aan de nationale wetten en benchmark industriestandaarden te voldoen, en niet meer dan de geldende internationale standaarden. De wekelijkse werktijd mag op regelmatige basis niet meer dan 48 uur bedragen.
 • 8.2 Werknemers dienen iedere 7 dagen ten minste één vrije dag te krijgen.
 • 8.3 Overwerk is beperkt en vrijwillig. Aanbevolen maximale overwerk is 12 uur per week, d.w.z. dat de totale werkweek inclusief overwerk niet meer dan 60 uur mag bedragen. Uitzonderingen hierop zijn toegestaan indien geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.
 • 8.4 Werknemers zullen altijd een overwerkvergoeding ontvangen voor alle gewerkte uren boven de normale werkuren (zie 8.1 hierboven), minimaal in overeenstemming met de relevante wetgeving.

9. Regulier Werk

 • 9.1 Verplichtingen jegens werknemers op grond van internationale verdragen, nationale wet- en regelgeving met betrekking tot regulier werk mogen niet vermeden worden door gebruik te maken van contracten van korte duur (zoals contractarbeid, losse arbeid of dagarbeid), onderaannemers of andere arbeidsrelaties.
 • 9.2 Alle werknemers hebben recht op een arbeidsovereenkomst in een taal die zij begrijpen.
 • 9.3 De duur en inhoud van stageprogramma's dienen duidelijk gedefinieerd te worden.

10. Gemarginaliseerde Bevolking

5 Gedragscode Nordic KidsWear, v.1

 • 10.1 De productie en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogen niet bijdragen aan het vernietigen en/of aantasten van de hulpbronnen en de inkomensbasis van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, zoals het droogleggen van grote landgebieden, het gebruik van water of andere natuurlijke hulpbronnen waarvan deze bevolkingsgroepen afhankelijk zijn.

11. Milieu

 • 11.1 Maatregelen om negatieve effecten op de gezondheid van de mens en het milieu tot een minimum te beperken, worden in de hele waardeketen genomen. Dit omvat het minimaliseren van vervuiling, het bevorderen van een efficiënt en duurzaam gebruik van hulpbronnen, waaronder energie en water, en het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen bij productie en transport. De lokale omgeving op de productielocatie mag niet geëxploiteerd of aangetast worden.
 • 11.2 Nationale en internationale milieuwet- en regelgeving wordt nageleefd en relevante lozingsvergunningen worden verkregen.

12. Corruptie

 • 12.1 Corruptie in wat voor vorm dan ook wordt niet geaccepteerd, inclusief omkoping, afpersing, smeergeld en ongepaste privé- of professionele voordelen aan klanten, agenten, aannemers, leveranciers of werknemers van een dergelijke partij of overheidsfunctionarissen.

13. Dierenwelzijn

 • 13.1 Nordic KidsWear is tegen dierenmishandeling. Bij de keuze van leveranciers van dierlijke vezels dient rekening gehouden te worden met ethische aspecten zoals traceerbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, dierenwelzijn en arbeids- en boerderijomstandigheden.
 • 13.2 Lederproducten mogen alleen worden vervaardigd met behulp van de huiden van gebruiksdieren zoals varkens, schapen, geiten en koeien, waarbij de dieren oorspronkelijk zijn geslacht voor de vleesmarkt.
 • 13.3 Dons mag alleen van dode vogels geplukt worden. Dit zijn bijproducten van de voedingsindustrie.
 • 13.4 Er mag alleen bont gebruikt worden van dieren waarop op een humane manier gejaagd wordt, en nooit van dieren die in kooien zijn grootgebracht in de pelsdierhouderij.
 • 13.5 Het gebruik van onethische en onmenselijke productieprocessen als mulesing is verboden
 • 13.6 Nordic KidsWear is tegen dierproeven en moedigt alle zakelijke partners aan om ons beleid op dit gebied te volgen.

14. Managementsystemen van leveranciers

 • Het managementsysteem is de sleutel tot de implementatie van de Gedragscode. Nordic KidsWear benadrukt het belang van leveranciers die systemen hebben die een dergelijke implementatie ondersteunen. De verwachtingen van Nordic KidsWear op dit gebied zijn samengevat in de volgende maatregelen:
 • De leverancier stelt een centraal geplaatste medewerker verantwoordelijk voor de implementatie van de Gedragscode in de onderneming van de leverancier.
 • De leverancier dient de Gedragscode in alle relevante onderdelen van de organisatie bekend te maken.
 • De leverancier dient toestemming van Nordic KidsWear te verkrijgen alvorens de productie of delen van de productie uit te besteden aan een onderleverancier/aannemer, indien dit niet vooraf is overeengekomen.
 • De leverancier dient aan te kunnen geven waar de door Nordic KidsWear bestelde goederen geproduceerd worden.

6 Gedragscode Nordic KidsWear, v.1

15. Monitoring, auditing en externe verificatie

Nordic KidsWear behoudt zich het recht voor dat wij, of door Nordic KidsWear aangewezen vertegenwoordigers, gratis toegang hebben tot de productie-installatie, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Zulke vertegenwoordigers dienen een ondertekende goedkeuring van Nordic KidsWear te documenteren.

Nordic KidsWear zal systemen opzetten voor rapportage en onafhankelijke verificatie. Auditnormen en -methoden worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nordic KidsWear Code of Conduct, SA8000 of andere toepasselijke normen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

_______________________
Signature CEO

Nordic KidsWear AB

 

____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore
________________________
NAME IN CAPITAL LETTERS, CEO

 

________________________
Signature CEO
XXX Company name

 

_____________________
Date

 

Owner/Managing Director/CEO
Position (please underscore)

Bijlage 1 Gezondheid en veiligheid – Werkomgeving en andere toepasselijke voorzieningen

1. De fabriek heeft een aangewezen persoon met verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid

2. De medische kit is binnen een redelijke afstand beschikbaar op de productielocatie en iedere verdieping of werkplaats heeft minimaal één medische kit. Op alle fabriekslocaties dient een persoon aanwezig te zijn die is opgeleid in elementaire eerste hulp.

3. De fabriek moet routines hebben voor het omgaan met ernstige verwondingen die medische zorg van buitenaf vereisen.

4. Er zijn voldoende brandblussers aanwezig in het pand. Brandblussers en brandslangen moeten worden onderhouden en in goede staat verkeren. Ze moeten goed zichtbaar en eenvoudig toegankelijk zijn voor alle werknemers.

5. De fabriek dient te beschikken over voldoende nooduitgangen en deze dienen in geval van brand of een andere noodsituatie ontgrendeld en onbelemmerd te blijven.

6. Machines dienen voldoende veiligheidsvoorzieningen te hebben die naar behoren worden onderhouden.

7. Werknemers worden zonder persoonlijke kosten uitgerust met persoonlijke veiligheidsuitrusting; dit omvat gehoorbescherming in gebieden met veel lawaai.

8. De verlichting dient voldoende te zijn om veilig te kunnen werken.

9. Fabrieken dienen op alle werkplekken te beschikken over goede ventilatie, ramen, ventilatoren, airconditioning en/of verwarming, zodat aan de eisen voor circulatie, ventilatie en temperatuur wordt voldaan.

10. De fabriek zorgt voor een acceptabel geluidsniveau en voldoende verlichting.

8 Nordic KidsWear Gedragscode, v.1

Bijlage 2 Slaapvoorziening

1. Slaapkamers dienen van hetzelfde geslacht te zijn, tenzij er kamers voor gezinnen beschikbaar zijn.

2. Werknemers hebben hun eigen eenpersoonsbedden of slaapmatjes. De ruimte voor iedere werknemer moet in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving.

3. Iedereen heeft een eigen afsluitbare opbergmogelijkheid voor kleding en persoonlijke bezittingen in relatie tot zijn of haar slaapruimte.

4. Er dienen voldoende toiletten en douches aanwezig te zijn (ongeacht het geslacht). Deze dienen onderhouden, goed bereikbaar, veilig, hygiënisch en apart van de slaapzalen gelegen te zijn. Er dienen wasgelegenheden op redelijke afstand te zijn.

5. Brandblussers dienen in goed werkende staat te verkeren en onderhouden te worden. Ze dienen goed zichtbaar en toegankelijk te zijn voor alle werknemers. Er dienen voldoende uitgangen te zijn en deze dienen ontgrendeld en onbelemmerd te blijven in geval van brand of een andere noodsituatie.

6. Er dienen in alle slaapruimtes goede ventilatie, ramen, ventilatoren en/of airconditioning-/verwarmingsapparatuur te zijn om een goede circulatie, ventilatie en temperatuur te garanderen.

7. De bewoners van het pand moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen komen en gaan wanneer ze willen in hun eigen tijd, binnen redelijke grenzen vanwege veiligheid en comfort.

8. De kosten voor de werknemers die de slaapzalen gebruiken, dienen redelijk te zijn in overeenstemming met de standaard van het pand en het salaris.

9. De slaapzalen zijn voorzien van voldoende verlichting.

10. Er moeten wasfaciliteiten beschikbaar zijn voor werknemers die op het terrein wonen

 

Uw winkelwagentje(0 artikelen)

Uw winkelwagentje is leeg
Totaal $0
Naar de kassa